PREZENTACIJE su metod predstavljanja i objašnjenja neke ideje ili dela pred publikom u tekstualnom, grafičkom i zvučnom obliku. Ranije se to radilo pomoću panoa, letaka, novina, grafoskopa, dijaprojektora, a u novije vreme pomoću računara. U tu svrhu se koriste posebni programi od kojih je najpoznatiji PowerPoint.

Power Point prezentacije

Da bi prezentacija imala dobar efekat, treba da bude interesantna, dinamična, skladna i da nije pretrpana suvišnim tekstom ili slikama. Loša prezentacija može da ometa komunikaciju, umesto da je olakša. Vaša publika mora razumeti poruku koju se trudite da prenesete, stoga vaš nastup mora biti ubedljiv, argumentovan i potkrepljen dobrom prezentacijom.

Znati nešto je lakši deo, a teži je deo to predstaviti na pravi način. Mnoge sjajne ideje nisu naišle na podršku drugih upravo zato što nisu bile dobro prezentovane. Uopšteno definicija prezentacije jeste usmena razmena informacija radi postizanja određenih ciljeva. Bitno je za naglasiti da se prezentovanje odvija u ograničenom trajanju, po određenim pravilima, uz ispunjenje odgovarajućih tehničkih uslova, uz upotrebu vizualizacije i različitih tehnika komunikacije. Dobrom prezentacijom misli i ideja privući ćemo interesovanje drugih za ono što ćemo im govoriti.

Upravo je zadatak našeg kreativnog tima da grafičkim tehnikama oblikuje sadržaj prezentacije i  učini što prihvatljivijim ciljnoj grupi i zainteresuje ih za vaše ideje.

Dizajn prezentacija

Pre nego što počenemo sa izradom prezentacije, veoma je bitan razgovor sa klijentom gde se definiše pre svega cilj same prezentacije. Šta se želi postići? Kome se obraćamo i kome predstavljamo svoje ideje i zaključke? Zašto se radi i kakav benifit treba da donese vama, a kakav drugoj strani. Nakon toga, pravi se plan, gde se definiše vreme trajanja same prezentacije i broj potrebnih slajdova. Jedan od ključnih faktora koji utiče na koncentraciju onoga kome se prezentuje, jeste dobro određen tempo prezentacije. Posle definisanja jasnih ciljeva i zadatog vreman, kreće se u izradu prezentacije vodeći računa o korporativnom identitetu i imidžu kompanije.

Naše bogato iskustvo u izradi prezentacija garantuju da vam u  kratkom roku možemo ponuditi kvalitetne multimedijalne prezentacije i na taj način biti vaša puna podrška u savremenom poslovanju.

Upoznajte se sa prezentacijama koje smo izradili kroz naš portfolio.